MISS PIEROT 2018

Štatút internetového hlasovania o MISS PIEROT 2018

Súťaž o MISS PIEROT krásne vlasy 2018 (ďalej „súťaž“) je súťažou o najkrajšie vlasy finalistky súťaže krásy Miss Slovensko 2018, ktorá je založená na hlasovaní širokej verejnosti formou internetu a interného hlasovanie pracovníkov značky PIEROT.

Vyhlasovateľom súťaže je PDMG s.r.o.

Súťaž sa realizuje od 26.03.2018 do 25.04.2018 do 20.00 hod.

Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na webovej stránke www.miss.pierot.sk a www.forza.sk. Obsahom webovej stránky sú fotografie finalistiek súťaže krásy MISS Slovensko 2017.

Hlasovania v súťaži sa môžu zúčastniť všetci užívatelia internetu, ktorí z internetovej stránky www.miss.pierot.sk a www.forza.sk zašlú hlas prostredníctvom internetu.

Hlasovania je možné zúčastniť sa tak, že hlasujúci správne vyplní hlasovací kupón a kliknutím na hypertextový odkaz, ktorý mu bude doručený na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri hlasovaní potvrdí svoj hlas. Z každej e-mailovej adresy je platný iba jeden kompletne vyplnený hlasovací kupón. Akékoľvek ďalšie duplikáty sú neplatné!

Záverečné žrebovanie o hlavnú cenu – celoročnú starostlivosť o vlasy v pobočkách spoločnosti PDMG s.r.o. Meno výhercu bude zverejnené na stránke www.pierot.sk a a www.forza.sk.

Vyžrebovaný súťažiaci bude kontaktovaný e-mailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo, resp. e-mail, ktoré súťažiaci zadal pri registrácii svojho hlasu. S výhrou, ktorú si vyžrebovaný výherca neprevezme v lehote stanovenej po vyhlásení výsledkov súťaže, naloží vyhlasovateľ a organizátor podľa vlastného uváženia, pričom môžu byť predmetom ďalšieho žrebovania. Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú účastníci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže.

V prípade pochybnosti o platnosti či pravosti hlasu či v prípade neoverenia majiteľa vyžrebovaného hlasu má vyhlasovateľ právo konečného rozhodnutia ako naloží s nepridelenou výhrou. Ako naložiť s nepridelenou výhrou má právo rozhodnúť vyhlasovateľ súťaže tiež vtedy, keď sa s výhercom súťaže nepodarí skontaktovať do siedmych dní od skončenia žrebovania.

Hlasujúci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím pripojenia na internet hlasujúci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania.

Údaje, ktoré poskytne účastník hlasovania zaradený do zlosovania, budú využívané výlučne pre spoločnosť PDMG s.r.o. Každý zúčastnený hlasovaním vyjadruje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu (meno, priezvisko, IP adresa, adresa, vek, fotografia, hlas, obrazový záznam a pod.) iba za účelom spoločnosti PDMG s.r.o..

Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Štatút súťaže má charakter verejnej listiny a vyhlasovateľ ho dáva k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom webovej stránky www.pierot.sk.

Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.

V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

V Bratislave, dňa 15.03.2018